Jump to content


Most Liked Content


#4185 รายการเอกสาร และการจัดการเอกสารสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559

Posted by Pattama on 11 January 2017 - 06:58 AM

Attached File  รายการเอกสาร 59.pdf   57.49KB   100 downloads
#3992 ดาวน์โหลดเอกสาร

Posted by akachaik on 08 December 2015 - 07:04 AM

Attached File  Co-op 01.doc   75.5KB   61 downloadsCo-op 01 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา

Attached File  Co-op 02.doc   52.5KB   57 downloadsCo-op 02 แบบฟอร์มเสนองานสหกิจศึกษา

Attached File  Co-op 03.doc   35.5KB   93 downloadsCo-op 03 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Attached File  Co-op 04.doc   54KB   78 downloadsCo-op 04 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา

Attached File  Co-op 05.doc   58KB   73 downloadsCo-op 05 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Attached File  Co-op 06.doc   45.5KB   76 downloadsCo-op 06 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Attached File  Co-op 07-1.doc   67.5KB   61 downloadsCo-op 07-1 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา การประเมินสถานประกอบการโดยอาจารย์นิเทศ
Attached File  Co-op 07-2.docx   20.98KB   56 downloadsCo-op 07-2 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ
Attached File  Co-op 07-3.doc   69KB   65 downloadsCo-op 07-3 แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา
Attached File  Co-op 08-1.doc   82.5KB   80 downloadsCo-op 08-1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง
Attached File  Co-op 08-2.doc   68.5KB   61 downloadsCo-op 08-2 แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง
Attached File  Co-op 9.doc   44.5KB   64 downloadsCo-op 09 แบบสรุปการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
Attached File  Co-op 10.doc   50.5KB   61 downloadsCo-op 10 แบบประเมินผลการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรโดย คณะกรรมการประเมินผลการนำเสนอ
Attached File  Co-op 11.doc   63KB   60 downloadsCo-op 11 แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
Attached File  manual_th59.pdf   2.53MB   67 downloadsคู่มือสหกิจศึกษา
Attached File  manual_eng 59.pdf   605.64KB   68 downloadsManual Co-Operative Education